Erin krakow svorio netekimas,

Mielas Stasy/Daktare

Mielas Stasy/Daktare

Sovietinės sistemos griūtis atvėrė galimybes laisvai humanitarinės minties raiškai, nevaržomų akademinių ryšių atkūrimui ir idėjų apytakai. Politinės ir visuomeninės reformos, eurointegracijos procesai ir jiems atliepiantys visuomenės lūkesčiai buvusio sovietinio bloko šalių istorikus ne tik paskatino permąstyti ankstesnes praeities įvykių interpretacijas, bet ir iškėlė naujus uždavinius, visų pirma susijusius su istorinės erdvinės tapatybės problema, su savosios valstybės istorine vieta Europoje.

Tradicinis Europos padalijimas į Vakarus ir Rytus ir buvusių sovietinio bloko šalių priskyrimas pastarajai žemyno daliai neatitiko naujų nacionalinės istoriografijos interesų.

Ieškant kitų istorinės erdvinės tapatybės apibrėžčių buvo sugrįžta prie XX  a. Dėl Vidurinio Europos regiono koncepcijos XX  a. Briuselyje, m.

Osle ir m. Diskusijos prasidėjo nuo sąvokų slavas, slavų pasaulis aptarimo, bet greitai peraugo į Rytų Europos istorinio regiono modelio svarstymus. Nors prasidėjus Antrajam pasauliniam karui debatai nutrūko, tačiau į Vakarus emigravęs jų iniciatorius O.

 1. Geriausi lieknėjimo bakų viršūnės
 2. Geriausias desertas norint numesti svorio
 3. Hispanic vaikystės obestiy dieta Roberto Fergersono svorio kritimas Prieš kelerius metus, kaip įtariame, kaimyno bute trūko vandens vamzdis.
 4. Mielas Stasy/Daktare
 5. Олвин пристально всматривался в границы своего мира.

Haleckis toliau plėtojo regionizmo idėjas, o po karo jas sistemingai išdėstė keliuose istorinius regionus analizuojančiuose veikaluose.

Haleckio veikalai pasikeitus istorinėms aplinkybėms tuo metu nebeatgaivino tarptautinės diskusijos, naujas, su tarpinio regiono samprata susijęs debatų etapas prasidėjo tik XX a. Juose išplėtotos idėjos tapo pagrindu naujoms šio regiono šalių istorikų diskusijoms, pastariesiems vėl sugrįžus prie savo šalies vietos Europos istorijoje svarstymų.

Jo straipsnį Mūsų Vidurio Rytų Europa, kuris buvo publikuotas m.

7.geriausi.sauniu.paaugliu.iprociai.2003 - J.C. Friel L.D. Friel.pdf

Powrót do Europy 3, galime laikyti programiniu tekstu, pradėjusiu naują diskusijų dėl istorinės erdvinės tapatybės etapą. Lietuvos istoriografija negali pasigirti ilgamete istorinio regionizmo tradicija. Lietuvių tyrinėtojai nedalyvavo XX a. Bendradarbia1 T r o e b s t, S. Meso-regionalizing Europe: History versus politics, Domains and divisions of European history, Liverpool university press,p.

Nasza Europa Środkowo — Wschodnia, Znak,nr. Antrą kartą jis buvo publikuotas autoriaus darbų rinktinėje — K ł o c z o w s k i, J. Europa: Rzeczpospolita wielu narodów: świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat —, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,p.

Dirbkime kultrai, kurioje mylimas atrus protas, darbuipasiruousios rankos ir laimingos irdys. Jis pateik kursin darb, kuriame buvo idstytas keistas sumanymas - verslo planas, kaip i centrins skirstymo stoties, esanios Tenesio valstijos Memfio mieste, per nakt pristatyti siuntinius. Jo profesoriui darbas pasirod labai nevyks, ir jis vertino student prastu paymiu. Taiau tai Fredo Smitho nesustabd.

Pastarąjį, kaip vieną iš pagrindinių akademinės lietuvių istoriografijos užduočių, viename iš programinių straipsnių suformulavo naujosios kartos lietuvių istorikas Adolfas Šapoka: Vidurio Rytų Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose po metų 29 vimui kelią užkirto ir Lenkijos—Lietuvos konfliktas dėl Vilniaus krašto.

Neturėjo tokių galimybių ir sovietmečiu, nes dėl griežtos kontrolės ir suvaržymų privalėjo tapatintis su Rytų Europa. Tik XX  a. Tarpinio regiono samprata tuo metu tapo svarbiu regiono istorikų debatų, organizuotų įvairių tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvų pagrindu, klausimu. Vieno iš pagrindinių jų iniciatorių J. Kłoczowskio pastangomis į regiono šalių istorikų suvažiavimą pirmą kartą buvo pakviesti ir Lietuvos istorikai.

Liublino katalikiško universiteto ir Laterano universiteto m. Atsinaujinęs laisvas bendradarbiavimas posovietinėje erdvėje vėliau dar labiau išsiplėtė ir įgijo nuolatines organizacines formas — m. Liubline buvo įsteigtas Vidurio Rytų Europos institutas, o įsteigus analogiškas institucijas Minske, Lvove ir Budapešte buvo sukurta Vidurio Rytų Europos institutų federacija6.

Ataskaitoje pateikti m. Kauno technologijos universitete organizuoti ir finansuoti moksliniai tyrimai. Pateikiami Universiteto apibendrinti ir padalinių mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: mokslo publikacijos, mokslo rezultatų sklaida, dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, mokslo laimėjimai ir kt. Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g.

Nors Lietuvoje Š  a  p o k a, A. Raskim lietuvius Lietuvos istorijoj, Naujoji Romuva, nr. Savitumo ir išskirtinumo paieškas galime vertinti kaip nacionalinės istoriografijos atsaką į nepalankias Lietuvai lenkų, rusų ar vokiečių istoriografijos koncepcijas, paveiktą sudėtingų santykių su kaimyninėmis šalimis, visų pirma Lenkijos ir Lietuvos konflikto. Plačiau apie šią problemą ir su ja susijusias lietuviškos istoriografijos tendencijas: Š č a v i n s k a s, M.

Kultūros barai,nr. Europa środkowo-wschodnia i jej historia, Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej: księga pamiątkowa ofiarowana prof. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę jego urodzin, Białystok: Dział Wydaw. Filii Uniwersytetu Warszawskiego,s. Vieni iš pirmųjų istorinės erdvinės tapatybės problemas pradėjo svarstyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrinėtojai.

Civilizacinių istorinių regionų koncepciją paskutiniame XX  a. Į diskusiją istorinių regionų klausimais tuo metu įsitraukė ir Jūratė Kiaupienė, savo pozicijas deklaruodama istoriografinio manifesto žanrą primenančiame straipsnyje Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio Rytų Europoje: diskusinės regiono modeliavimo problemos9.

Lietuvos istorikų diskusijos, paveiktos analogiškų Lenkijos ir erin krakow svorio netekimas regiono šalių istoriografijos tendencijų, buvo susijusios su Vidurio Rytų Europos ar Vidurio Europos sampratomis.

Tokio pobūdžio darbai liudija Lietuvos tyrinėtojų siekius tapatinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją su konkrečiu istoriniu regionu.

Istoriografiniuose debatuose dėl tarpinio Europos regiono tarp Vakarų ir Rytų iki šiol diskutuojama ne tik dėl pastarosios istorinės erdvės ribų ir jų pokyčių vienu erin krakow svorio netekimas kitu laikotarpiu, bet sprendžiamas ir jos pavadinimo klausimas.

Priklausomai nuo tiriamo laikotarpio įvairovė dar padidėja: pvz. Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje?

sveikas metabolizmas svorio metimas

Europa Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio almanachas, Vilnius,p. Šie tekstai vėliau buvo į traukti į E. Gudavičiaus darbų rinkinį: G u d a v i č i u sE.

ar karštos vonios leidžia numesti svorio

Lietuvos europėjimo kelias, sud. Bumblauskas, R. Petrauskas, Vilnius: Aidai,p. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio Rytų Europoje: diskusinės erin krakow svorio netekimas modeliavimo problemos, Lituanistika pasaulyje: darbai ir problemos, Vilnius,p.

Vidurio Rytų Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose po metų 31 grafijoje kartais kečiami metaforine Jaunesniosios Europos sąvoka, o XIV a. Nors šios istorinį regioną nusakančios sąvokos didesniu ar mažesniu mastu apibrėžia persidengiančią ar net tą pačią erdvę, tačiau jų gausa liudija apie skirtingų istorinių erdvinių koncepcijų egzistavimą.

Istoriografijoje vyraujanti terminologinė įvairovė sąlygojo ir tyrimo objekto — vidurinio regiono termino dvilypę konstrukciją studijos pavadinime.

Pietinis paplūdimio dietos blogas angliavandenių

Ji atliepia terminologinės variacijos erin krakow svorio netekimas, pasitaikančias nagrinėjamuose istorikų darbuose. Kai kurie tyrinėtojai net tame pačiame tekste paeiliui naudoja Vidurio Europos ir Vidurio Rytų Europos sąvokas, laikydami jas sinonimiškomis denominacijomis, atsiradusiomis dėl skirtingų nacionalinių istoriografijos tradicijų. Tiesa, istoriografijoje egzistuoja ir priešinga pozicija su nuostata, kad, nepaisant Vidurio Rytų Europos erdvinio persidengimo su panašiai įvardijamais istorinio regiono modeliais, tarp jų egzistuoja reikšmingi skirtumai, todėl įvairių tarpinio regiono modifikacijų tapatinti nederėtų Istoriografiniame diskurse regionine tematika egzistuojanti prieštara nulėmė vieną iš nagrinėjamos problematikos aspektų.

Jų visuma buvo suformuluota atsižvelgiant į šių dienų istorinio regionizmo metodologines refleksijas, formuojančias kritinį požiūrį į įvairias istorinių regionų koncepcijas. Istorinės regionistikos metodologines tendencijas savo darbuose aptariantis Nerijus Babinskas istoriografijoje egzistuojančią sampratų įvairovę atskleidžia naudodamas konstruktyviojo požiūrio variacijų analizę, t.

Moksliniai tyrimai 2013

Pirmiesiems neretai priskiriama nuostata istorinius regionus traktuoti kaip mentalinių žemėlapių konstruktus, laikomus tapatybės ir galios diskursų sudėtine dalimi. Kaip alternatyva mentaliniams konstruktams siūloma ir simbolinės geografijos sąvoka, inicijuojanti nesibaigiančią diskusiją, ar šias sąvokas istorinės regionistikos kontekste svorio netekimas 24 metų vyras laikyti sinonimais.

Antrieji orientuoti į struktūrinių istorinių erdvių apibrėžčių paieškas, istorinio regiono sampratą laikydami lyginamosios analizės kategorija ar 10 A r n a s onJ.

Interpreting Europe from East of Centre, Domains and divisions Abiejų krypčių atstovai sutaria, kad socialinės, ekonominės ir politinės struktūros apibrėžtoje erdvėje savaime nesuformuoja regioninio darinio ir regioninės tapatybės, bet nuosaikieji konstruktyvistai mano, jog kai kurie regioniniai modeliai gali būti laikomi tam tikru mastu pagrįstomis konstrukcijomis ir turėti istorinį tęstinumą Šių požiūrių prieštara aktuali ir nagrinėjai istorinio regiono sampratai.

Žinoma, kartais sunku vadovautis metodologijos išgrynintomis tipologijomis, nes nemaža analizei pasitelktų darbų pasižymi abiejų krypčių nuostatomis.

svorio netekimas 90 svarų

Vokietijos istorinio regionizmo specialistas Stefanas Troebstas, priskiriamas nuosaikiųjų konstruktyvistų krypčiai, tarpinio istorinio regiono sąvoką prilygina mezoregiono konstrukcijai terminas pasiskolintas iš geo­grafijos. Ją apibrėžia kaip savitą ilgalaikių socialinių, ekonominių, kultūrinių ir politinių struktūrų grupę, kuri yra didesnė nei viena valstybė, bet mažesnė nei erin krakow svorio netekimas. Šios konstrukcijos tikslas — sukurti struktūrą transnacionalinei komparatyvistinei istorinių fenomenų analizei, metodą ar tyrimo strategiją, vizualizuojančią longue duree struktūras, kurias atskleidžia regiono vidaus specifika.

Istorikai, taikantys šią prieigą, tyrinėtojo manymu, istorinį mezoregioną turėtų suvokti ne esencialistiniu ar geodeterministiniu būdu, bet kaip kūrybos įrankį ir euristinę koncepciją lyginamajai analizei, kurios tikslas — identifikuoti transnacionalines struktūras, bendras konstruojamam mezoregionui, nesutampančiam su geografinėmis ar šiuolaikinėmis politinėmis ribomis Tokia vidurinio mezoregiono teorinė koncepcija atliepia šiandienines vokiškosios istoriografijos tendencijas istorinio regiono sampratą traktuoti kaip naudingą įrankį istorikui, atliekančiam lyginamuosius tyrimus.

 • Riebalų praradimo gyvenimo būdas
 • Visi natūralūs vaistai nuo svorio
 • United States | 123nuoma.lt

Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos gairės, Acta humanitarica universitatis Saulensis, t. Istorinio regiono sampratos Vidurio Rytų Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose erin krakow svorio netekimas metų 33 Šias nuostatas galime laikyti šiuolaikinės istoriografijos siekiamybe, nes konkrečios istorinių erdvių sąvokos dažniausiai nėra politiškai ir kultūriškai neutralios.

Aptardamas nagrinėjamo regiono istorikų indėlį į mezoregiono sampratos vystymą XX a. Troebstas, teigiantis, jog Vidurio Rytų Europos koncepcija yra stipriai politizuota, kad galėtų funkcionuoti tik kaip akademinė erin krakow svorio netekimas, kad politinės galios laukas darė ir iki šiol daro stiprų poveikį šio regiono istoriografinei sampratai.

Atkreipdamas dėmesį į tai, kad artimos regioninės denominacijos — Rytų Europa, Vidurio ir Rytų Europa ir netgi Vidurio Europa — politinėje kalboje reiškia beveik ta patį ir yra vienodai politiškai įkrautos, vokiečių tyrinėtojas vis dėlto svarsto galimybę depolitizuoti sąvoką, įžvelgdamas šios tendencijos apraiškas pastarųjų dešimtmečių Vokietijos istoriografijoje Tačiau ne visi istorikai laikosi optimistinio požiūrio šiuo klausimu.

Istorijos ir politikos sąsajas vidurinio regiono modeliavime analizavęs rusų tyrinėtojas Aleksejus Mileris teigė, jog, kalbant apie Vidurio Europą, vienas iš principinių klausimų yra ideologinės ir politinės diskurso potekstės Vidurio Europos ar Vidurio Rytų Europos mezoregiono modelius laikydamas ideologiniais konceptais jis tvirtino, kad istorikas, tirdamas mentalinius žemėlapius, visų pirma turi atsižvelgti į įvairias politines ir ideologines jų implikacijas, antraip jis taps ideologinių schemų auka.

Taip pat turėtų vengti kalbėti apie istorinį regioną kaip apie kažką realiai egzistavusį, nes tuomet kyla pavojus, kad istorinių regionų koncepcijos iš pažintinio įrankio virs ideologiniu instrumentu Milleris, formuluodamas ideologijos ir akademiškumo priešpriešą, iš esmės neigia nuosaikiųjų konstruktyvistų tikėjimą galimybe nešališkai atmetant politines ar kultūrinių aspiracijas ir moksliškai tirti istorinius mezoregionus.

Istorinio mezoregiono sąvokos politizavimo problemą kelia daugelis tyrinėtojų, beveik sutartinai teigiantys, kad nuo pat diskusijų dėl vidu13 Tro e b s tS. Koncepcje regionalnego podziału Europy to przedmiot badań geografii mentalnej.

I tyle, Kwartalnik historyczny, nr.

Taip pat neretai pastebima, kad politinio, kultūrinio ir istoriografinio diskurso persipynimas būdingas tiek šaltojo karo laikotarpio diskusijoms, tiek regioninės priklausomybės debatams po m. Noras verifikuoti šias pozicijas ir nubrėžti pastarųjų dešimtmečių istoriografines tendencijas istorinio regiono tematika inspiravo vieną iš pagrindinių šios studijos probleminių klausimų: su kokiomis visuomeninėms, politinėmis, kultūrinėmis ar akademinėmis nuostatomis siejamas istorinio mezoregiono koncepcijos funkcionalumas Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose?

Kokias nacionalinių istoriografijų raidos tendencijas tai atliepia? Sprendžiant šiuos probleminius tyrimo klausimus siekta nagrinėti politinių, kultūrinių ar akademinių aspiracijų pokyčius, siejamus su mezoregiono koncepcijomis pastaraisiais dešimtmečiais, kintamą vidurinio istorinio regiono modelio aktualumo sampratą, aptarti istoriografinės diskusijas dėl galimybės modernizuoti šią erdvinę sąvoką, paverčiant ją neutraliu transnacionalinės istorijos metodiniu įrankiu.

Iš šių probleminių klausimų kyla ir kitas tyrimo siekis — nagrinėti konkrečias istorinio regiono modeliavimo strategijas ir joms pritaikomas istorinės raidos interpretacijos schemas.

Analizuojant šią problemą norėta aptarti, kokius istorinius reiškinius, procesus ar net įvykius bei istorinės raidos tendencijas Lietuvos ir Lenkijos istorikai renkasi kaip struktūrinius žymenis istorinio pasakojimo erdviniam modeliui, siekdami pagrįsti vienokį ar kitokį savo šalies europietiškumą ar nustatyti jos vietą bendrame Europos istoriniame žemėlapyje.

Kartu siekta atsakyti į klausimus, kaip apibrėžiamos tarpinio regiono ribos Vakarų ir Rytų atžvilgiu ir kokiu mastu istorinės raidos išskirtinumo motyvas funkcionuoja nacionaliniuose naratyvuose? Nagrinėjant šiuos klausimus daugiausia dėmesio bus skiriama istorikų, tyrinėjančių viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų periodus, darbams. Tokį pasirinkimą lėmė keletas priežasčių. Lietuvos istoriografijos požiūriu jau buvo konstatuota, kad pirmieji istorinio regiono problema susidomėjo LDK tyrinėtojai.

Analogiškas tendencijas, kurios greičiausiai veikė ir Lie- Vidurio Rytų Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose po metų 35 tuvos istorikų pozicijas, galima įžvelgti ir kalbant apie Lenkijos istoriografiją.

Abiejų šalių istorikai, tiriantys minėtuosius laikotarpius, intensyviausiai plėtojo mezoregiono koncepciją ir šia tema pateikė nemažai teorinių refleksijų.

Taip pat galima teigti, kad tarpinio regiono sąvoka iki šiol istoriniuose naratyvuose plačiausiai taikyta pastariesiems periodams atveriant platesnius erdvinius kontekstus. Galima numanyti, kad šias tendencijas sąlygojo regioninei problematikai palanki pastarojo laikotarpio tematika: Lenkijos ir Lietuvos suartėjimo klausimas; Jogailaičių dinastijos įsitvirtinimas regiono valstybių sostuose, jungtinio valstybinio darinio — Abiejų Tautų Respublikos — aktualijos, dėl įvairių visuomeninių ir akademinių aspiracijų sukūrė poreikį pažvelgti į šiuos istorinius fenomenus platesnėje erdvinėje perspektyvoje.

Vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų pradžios periodas ypač svarbus Lietuvos istoriografijai. Vieningai įvardijamas kaip lūžio laikotarpis, istorikų tekstuose jis siejamas su Lietuvos europėjimo kelio, pritapimo prie Europos, valstybės ir visuomenės christianizacijos ir europeizacijos pradžia. Svarstymai, prie kokios Europos tuo metu erin krakow svorio netekimas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kuria kryptimi europeizavosi valstybė ir visuomenė, atveria daug globalesnę istoriografinę europietiškumo problemą, kurią nuolat svarstė įvairių mezoregionų modelių kūrėjai.

Problematikos aktualumą ir transnacionalumą liudija ir nuolatinė polemika su Lenkijos istoriografija, interpretuojant Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius pastaruoju periodu.

Jogailaičių Europos — dinastinių sąsajų šių šalių sostuose įsitvirtinus Jogailaičiams — koncepcija susiejama su Vengrijos ir Čekijos nacionaliniais naratyvais. Ji intensyviai plėtota ankstesnių laikų lenkų istorikų darbuose, rado atgarsį erin krakow svorio netekimas Lietuvos istorikų veikaluose Deja, šis regiono modeliavo kriterijus tapo pagrindine kliūtimi nuosekliai plėtoti LDK politinę raidą regioniniu mastu — po m. Esminės analizės kryptys pasirinktos pagal Lietuvos istorikų aktualizuotus istorinės šalies vietos Europoje klausimus ir šios srities polemiką su Lenkijos istoriografija.

 • Riebalų deginimas organizme
 • Kaip mesti svorį mėnesinėmis
 • Pietinis paplūdimio dietos blogas angliavandenių - 123nuoma.lt

Vis dėlto, nenorint užsisklęsti ilgametėje dviejų šalių istoriografinių diskusijų tradicijoje, platesniam akademiniam horizontui pasiekti atsigręžiama ir į kitų regiono šalių ypač Vengrijos arba kitų kraštų istoriografines pozicijos, tačiau tai daroma nenuosekliai. Ištakos: Nuo Jogailaičių idėjos iki Vidurio  Rytų  Europos sampratos Didžioji dalis autorių, rašiusių apie įvairias tarpinio regiono sąvokas, reikšmingą dėmesį skiria erin krakow svorio netekimas mezoregiono sampratoms ir jų kūrėjams.

Vertinimai svyruoja nuo atviros ar sunkiai paslepiamos apologetikos iki kritiškų pozicijų. Tai liudija, kad, nepaisant santykio su ankstesne tradicija, protagonistų idėjos yra aktualios šiuolaikinei istoriografijai, jos padarė įtaką ir pastarųjų dešimtmečių istorinio regiono modeliams. Troebstas, kalbėdamas apie vieną iš populiariausių mezoregionų koncepcijų — Vidurio Rytų Europą, — atkreipia dėmesį į labai svarbią aplinkybę: nepaisant gana ilgo koncepcijos gyvavimo laikotarpio mezoregiono modelis iki šiol buvo pritaikytas tik Europai ir išskirtinai rytinei jos daliai.

Šio fenomeno priežastis, anot natūrali pagalba svorio tyrinėtojo, sąlygoja vidurinio regiono koncepcijos ištakų aplinkybės.

O kiekvieną kartą regiono ir kitų šalių tyrinėtojai formulavo ir modifikavo savąsias tarpinio regiono koncepcijas Tad nenuostabu, kad ryškus ideologinis substratas lydėjo jų raidą nuo pat vidurinio regiono koncepcijos ištakų XX a.

Vidurio Rytų Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose naratyvuose po metų 37 Laikotarpiu iki Antrojo pasaulinio karo galima išskirti net tris mezoregiono modeliavimo tendencijas — federacinę, nacionalistinę ir kairiąją18, kurios buvo glaudžiai susijusios su skirtingomis politinėmis srovėmis ir regiono tautų raidos vizijomis. Nepaisant skirtingų ideologinių nuostatų jas visas vienijo bendras bruožas — jomis siekta verifikuoti imperinės tradicijos įteisinimą, kuriame įžvelgtas didžiausias pavojus tolesnei nacionalinių valstybių, susikūrusių po Pirmojo pasaulinio karo, raidai.

Daugelis vidurinio regiono koncepcijų buvo vystomos kaip atsvara poimperinį dominavimą pateisinančioms Mitteleuropa,19 ar Rytų Europos, istorinės erdvės sampratoms.

Akcentuodami istorinės raidos išskirtinumą lenkų, čekų, vengrų ir kitų šalių istorikai siekė priešpriešinti joms savąsias regiono sampratas nuo pat diskusijų šia tema pradžios tarptautiniuose istorikų kongresuose XX a. Dar iki tarptautinių svarstymų pradžios Lenkijos istoriografijoje buvo aptarinėjamos įvairios istorinių regionų sampratos, atliepiančios tuometinio federalistinio judėjimo ideologiją.

vidutinio sunkumo dujour svorio metimas

Ją po Pirmojo pasaulinio karo perėmė dalis lenkų istorikų, aktyviai prisidėję prie istorinių erdvinių koncep18 Visas tris tendencijas galima stebėti Vengrijos raidos atveju: federalizmo šalininkai, susitelkę apie Nacionalinę pilietinių radikalų partiją vengr. Országos Polgári Radikális Pártperėmė vokiečių politikų sluoksniuose suformuluotą idėją apie socialinę, politinę Vokietijos ir mažų tautų, buvusių Austrijos ir Vokietijos įtakos zonoje, integraciją, tačiau atmetė išskirtinį vokiečių vaidmenį šiame procese.

svorio metimas ant pbs

Šią idėją, siejamą su Vidurio Europos istorinio regiono samprata, jie traktavo kaip sisteminį sprendimą, galintį panaikinti nacionalinius konfliktus sujungiant pastarąsias tautas į federacinę sistemą.

O nacionalistinės politinės srovės formavo Karpatų baseino erdvinę koncepciją. Joje buvo modeliuojamas koncentrinio pobūdžio regionas, kuriame įtvirtinta vengrų viršenybė periferinių tautų atžvilgiu. Plačiau žr. Ja XX  a. Nors Jogailaičių idėja dažniausiai siejama su politiniais lenkų federalistų planais sujungti buvusios ATR teritorijas, tačiau ištakomis ji pirmiausia sietina su lenkų istoriografine mintimi.

Galbūt jus domina